Your browser is too old and it is not supported.

Seksjonssjef utredning og analyse

About company

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 80 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 430 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Basic information
Basic information
Location(s):
Oslo
Employer:
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Deadline:
08/04/2018
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Daniel Andersen
+47 476 68 999
daniel.andersen@visindi.no
circle overlay
Siri Skauge
+47 900 91 224
siri.skauge@visindi.no

Seksjonssjef utredning og analyse

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 80 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 430 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Vil du bidra til bedre etatsstyring og utnyttelse av våre felles ressurser?
Brenner du for å forbedre og utvikle forvaltningen?

Forvaltnings- og analyseavdelingens (FOA) oppgave er å bidra til bedre styring i statsforvaltningen, slik at ressursene utnyttes så effektivt som mulig. Avdelingen forvalter og utvikler løsninger for statsregnskapet og statlig betalingsformidling. Videre har avdelingen rollen som regelverksforvalter av det statlige økonomiregelverket og utredningsinstruksen. Med utgangspunkt i disse er et viktig mål for DFØ at det er tydelig for statlige virksomheter hvilke krav regelverkene stiller til styring i staten og hva som er god praksis. Avdelingen har derfor ansvar for å utvikle metoder, veiledning og brukerorienterte kompetansetjenester.

Seksjon for utredning og analyse er en seksjon i FOA. Som seksjonssjef vil du få det utøvende ansvaret for å forvalte og videreutvikle utredningsinstruksen og metode for samfunnsøkonomisk analyse. En viktig del av ansvaret er å utvikle og levere kompetansetjenester knyttet til hva utredningsinstruksen innebærer og gode eksempler på hvordan den kan etterleves for å bidra til gode utredninger og beslutningsgrunnlag i staten. Seksjonen har i tillegg ansvaret for kompetansetjenester knyttet til samfunnsøkonomisk analyse.

Stillingen inngår i ledergruppen til avdelingsdirektør for forvaltnings- og analyseavdelingen. Avdelingen er inne i en endring, blant annet ved etablering av prosesser på tvers av seksjoner og utvikling av nye former for kompetanseformidling. Som medlem i ledergruppen forventes det at du evner å se seksjonens ansvarsområder som en del av avdelingens totale ansvarsområde. Det forventes at du har evne og vilje til å bidra aktivt i avdelingens samlede utvikling.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • lede og utvikle seksjonen i henhold til mål og strategier
 • forvalte utredningsinstruksen, gjennom ledelse og operativt arbeid med blant annet følgende oppgaver:
  o fortolke instruksen og behandle henvendelser fra departementer og statlige virksomheter
  o kartlegge og analysere status og utvikling, og legge grunnlag for rundskriv for samfunnsøkonomisk analyse i staten
  o vurdere behov for å videreutvikle instruksen og de veiledningene og forslag til endringer som seksjonen utarbeider
  o koordinere regelverksarbeidet for instruksen og samfunnsøkonomisk analyse med Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet.
 • utforme kurs- og veiledningsmateriell, og gjennomføre kurs for ansatte i statlige virksomheter og departementer
 • følge opp, veilede og utvikle seksjonens ansatte, og bidra til en god samarbeidskultur
 • økonomistyring for egen seksjon

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, gjerne siviløkonom eller master-/hovedfagsnivå innen samfunnsøkonomi, statsvitenskap eller tilsvarende. Lang relevant erfaring kan veie opp for krav til utdanning
 • må ha bred arbeidserfaring med utredningsarbeid i offentlig sektor, gjerne fra departement eller direktorat
 • må ha erfaring fra prosjektarbeid, helst som prosjektleder eller prosjekteier
 • må ha gode kunnskaper om utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyse og andre statlige regelverk, blant annet økonomireglementet og bevilgningsreglementet
 • må ha god kunnskap om statsforvaltningens organisering, regelverk og prosesser innenfor økonomi- og virksomhetsstyring
 • må ha relevant ledererfaring med personalansvar, ønskelig i kombinasjon med fagledelse
 • ønskelig med god juridisk forståelse
 • ønskelig med erfaring fra prosessarbeid og prosessledelse

Ferdigheter og personlige egenskaper

 • god på å tenke strukturert, helhetlig og prinsipielt
 • dokumentert evne til å se eget ansvarsområde i en større helhet
 • god og dokumentert formidlingsevne
 • gjennomføringsdyktig, tydelig og flink til å skape resultater sammen med andre
 • trives med å lede høyt kvalifiserte medarbeidere og har gode samarbeidsevner
 • dyktig til å skape motivasjon og å utvikle velfungerende team
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi kan tilby
Hos oss får du viktige oppgaver, mye ansvar og faglige utfordringer. Du blir en del av et hyggelig team med høy kompetanse og stort engasjement. Vi holder til i flotte lokaler i Paleet på Karl Johans gate i Oslo sentrum.

Stillingen har en lønnsplassering som seksjonssjef mellom 686 900 – 792 700 kroner, avhengig av utdannelse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid.

DFØ legger vekt på mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. DFØ er en IA-virksomhet og i dette ligger bl.a. at vi om nødvendig vil legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Visindi v/Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller Daniel Andersen, tlf. 476 68 999. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i innledende fase. Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes begrunne dette i søknaden. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.
Søknad med CV sendes snarest og senest innen 8.april.