Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Gjør styret jobben sin?

Det nærmer seg den tiden på året hvor styret bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse. Ifølge Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) bør dette skje årlig. God eierstyring og selskapsledelse styrker tilliten til selskapene og bidrar til verdiskaping over tid – til det beste for eiere, ansatte og andre interessenter.

Styret er sentral i videreutvikling og forvaltning av selskapets verdier og ledelsen av den strategiske planleggingen som retning for den daglige ledelsen. Det er derfor essensielt for selskapet og dets langsiktige verdiskaping at styret innehar den relevante kompetanse og sammensetning for å kunne utøve sin funksjon på en effektiv måte.

Det er en klar anbefaling fra NUES at styret evaluerer måten det fungerer på, både individuelt og som gruppe innenfor de mål som er satt for styrefunksjonen. I tråd med god eierstyring bør styret benytte en uavhengig aktør til å bistå med evalueringen. En ekstern aktør gir også trygghet for en uavhengig analyse og presentasjon av resultatene.

Visindi har mange års erfaring med leder- og styreutvelgelse, og vår erfaring at det du er bevisst kan du gjøre noe med, det du ikke er bevisst gjør noe med deg. Med andre ord vil faktorer som du ikke er klar over, kunne lede deg i feil retning – bevissthet gir mulighet for riktige valg som fører til vekst og utvikling.

Med bakgrunn i utvelgelse og utvikling av ledere gjennom mange år, benytter Visindi en evalueringsmetodikk tilpasset styret. I samarbeid med førsteamanuensis Janicke L. Rasmussen ved Handelshøyskolen BI i Oslo og The Board Institute Inc., har vi utviklet en metodikk som vi bruker i styreevalueringer med det formål å øke styrets bevissthet og effektivitet relatert til eiere og andre interessenters forventinger.

Første steg er å forberede styret på undersøkelsen og evalueringen med utgangspunkt i virksomhetens mål og rammer. Deretter gjennomfører vi selve undersøkelsen effektivt og på en slik måte at den måler det den faktisk skal måle. Resultatene av evalueringen presenteres så for styret.  For å sikre styrets effektivitet inn i neste periode, tilrettelegger vi også for at resultatet blir gjenstand for oppfølging i form av relevante tiltak.

En erkjennelse av en slik evaluering kan være at dagens styre ikke innehar den kompetanse en bør ha for å kunne lede selskapets strategiske utvikling på en god nok måte. En nødvendig oppfølging av dette kan være at en legger en plan for hvordan styret skal skaffe til veie denne kompetansen. Eventuelt kan styrets sammensetning bli tema for valgkomiteen. Visindi har lang og bred erfaring med å beskrive og forstå selskapers situasjon og utfordringer, sammenholdt med den kompetanse som bør være tilstede i styret og selskapets ledelse.  Et viktig og ofte ikke fokusert område er å sette sammen styret på en slik måte at en dekker et relevant og bredt kompetansefelt, og at styret arbeider på en slik måte at en gjør seg nytte av denne kompetansen i styrearbeidet.

Jenny Homme

Les mer om styreevaluering og styreutvelgelse her:

http://visindi.no/vare-tjenester/styreevaluering/

http://visindi.no/vare-tjenester/styreutvelgelse/