Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Høgskuledirektør

Om firma

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4000 studentar og 350 tilsette. Den faglege verksemda er organisert i fire avdelingar: Avdeling for kulturfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for mediefag. Til campusen høyrer også ei avdeling av Møreforsking og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen i Volda driv mykje forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for dei tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Volda
Arbeidsgiver:
Høgskulen i Volda
Frist:
03/05/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Hege Solbakken
+47 911 04 141
hege.solbakken@visindi.no
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no
Rektor Johann Roppen, tlf. 70 07 50 20

Høgskuledirektør

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4000 studentar og 350 tilsette. Den faglege verksemda er organisert i fire avdelingar: Avdeling for kulturfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for mediefag. Til campusen høyrer også ei avdeling av Møreforsking og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen i Volda driv mykje forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for dei tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland

Rolle:

Stillinga er ei åremålsstilling med ein periode på 6 år. Arbeidsoppgåver og ansvarsområde til høgskuledirektøren er regulert gjennom universitets- og høgskulelova som gir fleire ulike ansvarsfelt og arbeidsoppgåver.

Ansvar

 • Som øvste administrative leiar ved institusjonen har høgskuledirektøren eit generelt tilsynsansvar for alle administrative forhold ved høgskulen. Dette inkludera:
  • Utarbeiding av plandokument
  • Ansvar for utarbeiding og framlegging av budsjett- og årsrekneskap for styret
  • Vurdere behov for endringar i administrative funksjonar ved høgskulen og organiseringa av verksemda
 • Høgskuledirektøren er ansvarleg for at økonomiforvaltninga ved høgskulen skjer på ein trygg måte og i samsvar med departementet sine generelle vedtak
 • Høgskuledirektøren er sekretær for styret og skal etter samråd med rektor førebu og gi tilråding i saker som skal leggjast fram for styret

Hovudoppgåver:   

 • Høgskuledirektøren har saman med vald rektor ansvaret for den daglege leiinga av institusjonen
 • Være øvste leiar for den samla administrasjonen ved høgskulen innafor dei rammene styren og departementet fastset
 • Syte for at høgskulen blir administrert i samsvar med lover, forskrifter og reglement som gjeld for statsforvaltninga generelt og for høgskulesektoren spesielt
 • Syte for at samarbeidsavtalar og/eller ordningar av fagleg art som høgskulen tek del i nasjonalt eller internasjonalt, blir følgde opp administrativt
 • Høgskuledirektøren har møte-, tale- og forslagsrett i alle organa ved høgskulen
 • Høgskuledirektøren er arbeidsgjevarrepresentant ved drøftingar og forhandlingar med arbeidstakarorganisasjonar dersom ikkje noko anna er avtalt

Utdanning:  

 • Relevant høgare utdanning, minimum mastergrad/hovudfag

Arbeidserfaring/kompetanse:            

 • Vise til dokumentert administrativ røynsle og leiarerfaring
 • Erfaring og innsikt frå høgre utdanning og forsking vil bli vektlagt
 • Administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk.

Grensesnitt:

 • Rektor
 • Dekanar
 • Studentar
 • Andre i skolens administrasjon