Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Styreledere stiller større krav

Finansavisen skrev onsdag 19.09.18 at styreledere stiller større krav.

Artikkelen retter fokus på search og selection av styreledere hvor bl.a. Jenny Homme, partner og daglig leder i Visindi, deler sine erfaringer. Dette er viktige erfaringer å ta med deg når man skal hente inn nye styremedlemmer.

Les Homme sine svar på spørsmål fra Finansavisen her:

Finansavisens gjennomgang viser at det ser stort spenn i spesielt styrelederhonorarene i de norske børsnoterte selskapene. Er spennet like stort i næringslivet for øvrig?
Svaret er ja, selv om vi ikke vet hvilket spenn de har avdekket. Det er et svært stort spenn selv om utviklingen går mot «riktige» honorarer i de flere og flere selskaper.

Hvor viktig er styrehonoraret for rekruttering av styremedlemmer og styreleder?
Det er viktig. Det forventes at vervene honoreres iht belastning og kompetansekrav for de som tar på seg dette ansvaret. Honoraret sier også mye om hvordan eiere vurderer viktigheten av styrets arbeid.

Ser dere noen utvikling i styrehonorarer?
I de siste årene har styrehonorar steget betraktelig. Dette skyldes både bevisstheten om viktigheten av arbeidet og at mange aktuelle styrekandidater kan velge mellom flere verv.

Hva etterspør bedriftene når de jakter på en styreleder eller et styremedlem?
For styreleder er både kompetanse, rolleforståelse og tyngde til å kunne håndtere kritiske situasjoner vesentlig. For styremedlemmer er det mer fokus på spisskompetanse innen aktuelle områder samt vilje og evne til å bidra og gi merverdi.

Hva kjennetegner den perfekte styreleder?
Se svaret på forrige spm. Dette varierer fra selskap til selskap, men evne til å håndtere kritiske situasjoner, rolleforståelse og klokskap til å kunne dra det beste ut av styrets kompetanse er viktig. For store selskaper er det også avgjørende at vedkommende har kapasitet til å stille opp i kriser. Dette kan være vanskelig hvis det kombineres med å være konsernsjef i et annet stort selskap.

I norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse påpekes det at styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i eget selskap. Er dette noe dere merker på noe vis?
Vi ser ikke noen stor endring her, men styret må ha tro på selskapet og dermed et incitament til å gå inn som aksjonærer.

Opplever dere noen endring i antallet bedrifter som vil ha hjelp til å finne styremedlemmer og styreledere?
Ja, dette er økende både for børsnoterte selskaper, unoterte, familieeide og offentlig eide selskaper.